Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de coach die als zelfstandige deel uitmaakt van het samenwerkingsverband VolledigVrij en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door de coach van VolledigVrij.

Definities

De coach is degene c.q. de rechtspersoon die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de coach.

Annuleren en verzetten van een consult

De cliënt kan zich voor een consult 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig annuleren van een afspraak is cliënt de volledige kosten van het consult verschuldigd.

Uitvoering van de opdracht

De coaches van VolledigVrij streven ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden zijn de coaches van VolledigVrij hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De met de VolledigVrij coach gesloten overeenkomst leidt voor de coach van VolledigVrij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Auteursrecht

Het auteursrecht is geldig op alle door de coach van VolledigVrij verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De coaches van VolledigVrij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, e-mails e.d. gedaan. De coaches van VolledigVrij sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Contra-indicaties

De coaches van VolledigVrij lenen zich niet voor psychiatrische problemen zoals schizofrenie, manische depressiviteit, zware trauma’s en psychoses. Ook niet voor anorexia, borderline enzovoort.

Overigens kan in sommige gevallen kan de coach van VolledigVrij doen besluiten de desbetreffende huisarts op de hoogte te stellen indien cliënt besluit om gebruik te maken van de hulpverlening.